MEDIRIM, een coöperatie voor uitzendarbeid, ijvert voor betere arbeidsvoorwaarden en een ruime diversificatie van het personeelsbestand.

MEDIRIM is een uitzendbedrijf met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap van collectief belang (Scic) ; ze werd opgericht door verenigingen uit de medisch-sociale sector, de gezondheidssector en de sociale sector in de regio Auvergne-Rhône-Alpes met als doel vervangend personeel onder elkaar te delen.

Werkgevers in de sociale en de medisch-sociale sector, die vaak te maken krijgen met een groot personeelsverloop, moeten de continuïteit van de dienstverlening waarborgen bij afwezigheid van een werknemer (m/v) of bij een activiteitstoename. Dat is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat deze structuren instaan voor de zorgverlening aan en begeleiding van personen die niet langer autonoom zijn of verkeren in een situatie van uitsluiting, handicap of bestaansonzekerheid. Vaak moet er dringend en voor korte tijd gekwalificeerd en beschikbaar personeel worden gevonden.

Om de activiteit van hun structuur in stand te houden, met inachtneming van de waarden die aan hun activiteiten verbonden zijn, hebben deze organisaties zich vernieuwd door een coöperatie, MEDIRIM, op te richten. Deze coöperatie onderscheidt zich van een traditioneel uitzendbureau door haar economisch model, namelijk een statuut zonder winstoogmerk dat niet openstaat voor de concurrentie, alsook door de collegiale bestuursvorm van de verenigingen die steunt op het principe “1 vereniging = 1 stem”.

Een coöperatie om de werklast van de actoren in de gezondheidssector, de sociale sector en de medisch-sociale sector te verlichten

MEDIRIM maakt het mogelijk samenwerkingsverbanden tot stand te brengen om snel relevante profielen te vinden en de werklast te verlichten op plaatsen met een tekort aan personeel, hetzij door een of meer werknemers (m/v) in te zetten ter vervanging van vertrekkers, hetzij door de leidinggevenden van de structuur met bijkomende administratieve taken te belasten. MEDIRIM neemt het beheer van de administratieve taken en de aanwervingen op zich, dankzij de door de coöperatie aangelegde databank met professionele zorgverleners die als vervangers kunnen worden opgeroepen.

Cumul van lonen, werkloosheidsuitkeringen zonder beperking in de tijd, sociale voordelen, mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als uitzendkracht te ondertekenen enzovoort. De werknemers vinden het voordelig om via MEDIRIM aan het werk te worden gezet daar ze dezelfde rechten genieten als elke andere werknemer in de privésector zonder echter gebonden te zijn aan een overeenkomst van onbepaalde duur. Zo kunnen ze enkele maanden op een bepaalde plek blijven werken en er vervolgens weer vertrekken, soms naar een van de organisaties die aangesloten zijn bij MEDIRIM. Uitzendarbeid is ook een manier om professioneler te worden.

Betere arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling van diversiteit

Afgezien van de economische belangen geniet de werknemer (m/v) betere arbeidsvoorwaarden, met name een beter evenwicht tussen werk en privéleven waarbij hij of zij zelf het werkritme kan bepalen. Zo kan een werknemer (m/v) een nevenactiviteit uitoefenen en kunnen jonggepensioneerden toch nog blijven werken. Gepensioneerde verpleegkundigen nemen af en toe opdrachten aan via MEDIRIM. Het is belangrijk dat mensen die met pensioen zijn of op het punt staan met pensioen te gaan, zich nog steeds “nuttig” voelen”.

Uitzendarbeid is echter geen wondermiddel en heeft een slecht imago, vooral bij de prijsbepalende instanties. Toch gaat het om een goede oplossing, vooral op het gebied van diversiteit. Zo kon worden vastgesteld dat in sommige beroepen steeds meer mannen aan de slag gaan. Tijdens de pandemie gingen ervaren mannen werken in banen die sterk vervrouwelijkt waren.

Contact : contact@medirim.org – 0637226090.