Stop nooit met het in twijfel trekken van uw sociale voetafdruk: uitdagingen die Crédit Coopératif aangaat

Crédit Coopératif is een Franse coöperatieve bank. De cliënten-vennoten verschaffen het kapitaal van de bank en dragen zo bij tot de werking ervan. Zij zijn ook vertegenwoordigd in de raad van bestuur.


Het directiecomité heeft inclusie en diversiteit opgenomen in zijn bedrijfsplan, met bindende indicatoren en doelstellingen inzake diversiteit en welzijn op het werk. Een HR-projectmanager Diversiteit en Kwaliteit van het Arbeidsleven houdt toezicht op het diversiteits- en inclusiebeleid, zodat het echt deel uitmaakt van de bedrijfscultuur.

Begeleiding van ziekte en handicap op het werk.

Naast de ondertekening van het charter Cancer@Work, een netwerk van ondernemingen dat de actoren van de arbeidswereld verenigt rond de tewerkstelling van mensen met kanker en chronische ziekten, heeft Crédit Coopératif concrete acties opgezet om ziekte in de werkomgeving te integreren. Bewustmaking van de teams maakt het nu mogelijk om ziekte beter in het bedrijf te integreren. “Sommige mensen met kanker willen blijven werken om niet ‘opgesloten’ te zitten als zieke werknemer die thuis moet blijven. Ze aanvaarden die situatie niet waarin ze gedwongen worden om alle sociale interactie te verbreken”, zegt de HR-projectmanager Diversiteit en Kwaliteit van het Arbeidsleven, Virginie RENON.

Om zijn medewerkers te ondersteunen, heeft Crédit Coopératif op een cel voor jobbehoud opgericht, die twee doelstellingen heeft: de werkhervatting van werknemers na een langdurige afwezigheid zo spoedig mogelijk voorbereiden, en de tewerkstelling behouden van iemand met een gezondheidsprobleem dat een risico vormt voor de voortzetting van zijn beroepsactiviteit. Deze bemiddeling tussen medewerkers en managers moet het mogelijk maken “niet met een knoop in de maag te gaan werken”, gaat Virginie RENON verder. Deze individuele en maandelijkse follow-up, met de steun van de Mission Handicap, de HR-verantwoordelijke, de manager en interne en externe medewerkers, stelt mensen met een ziekte of handicap in staat om hun job te behouden.

De medewerkers kunnen ook een beroep doen op de dienst « Handi’Ecoute, Mission Handicap aan uw zijde». Dit zijn geïndividualiseerde en vertrouwelijke ontmoetingen met Mission Handicap om medewerker te informeren over hun rechten, om hen te begeleiden als ze in hun dagelijkse beroepsleven moeilijkheden ondervinden die verband houden met een ziekte of handicap, of als ze een dossier willen voorbereiden voor de erkenning van een arbeidsbeperking.

Ten slotte omvat het traject voor managers van Crédit Coopératif vanaf dit jaar een opleiding over de gehandicaptenproblematiek. Werknemers met een handicap kunnen, als zij dat wensen, ondersteuning krijgen om hun situatie gemakkelijker mee te delen aan het bedrijf dankzij een coachingtraject (een halve dag in groepsverband en 1 uur individueel met een professional).

“Bewustmaking en opleiding om vooroordelen te ontkrachten is een eerste vereiste voor een gehandicaptenbeleid. In principe zijn we het allemaal eens. Maar zodra we tot acties moeten overgaan, zien we veel obstakels. Er zijn verschillen in perceptie van de ene persoon tot de andere, angsten, taboes, onbegrip en soms verlegenheid. Het is een dagelijkse uitdaging om de manier waarop mensen naar ziekte en invaliditeit kijken, te veranderen, “ voegt Virginie RENON toe.

Engagement voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het werk.

Binnen Crédit Coopératif zijn er verschillende specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen om de gelijkheid op het werk te bevorderen. Veel vrouwen worden namelijk geconfronteerd met een glazen plafond dat hun hiërarchische vooruitgang belemmert en met glazen muren die hen tot specifieke jobs beperken.

Zo is een derde bedrijfsakkoord over professionele gelijkheid van vrouwen en mannen tot stand gekomen, met gekwantificeerde doelstellingen voor 2024. Van Crédit Coopératif wordt met name verwacht dat het de toegang van vrouwen tot leidinggevende functies bevordert, mannen aanmoedigt om banen met een hoog percentage vrouwen te aanvaarden en de strijd tegen seksistisch gedrag en seksuele intimidatie opvoert. Vandaag is Crédit Coopératif houder van het Label égalité, toegekend door AFNOR, dat getuigt van een sterke beleidsmatige wil om professionele gelijkheid in organisaties te bevorderen.

Een eerste initiatief rond zelfvertrouwen ontwikkelen beoogt vrouwen te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling met het oog op hun professionele plannen. Een tweede biedt elk jaar mentoring voor tien vrouwen die hun professionele plannen of een carrièrewending willen realiseren. Ten slotte zal binnenkort een laatste initiatief worden opgezetom vrouwen te identificeren en op te leiden die in staat zijn om binnen 6 tot 24 maanden een businesscentrum te runnen.

Wat ouderschap betreft, steunt Crédit Coopératif het evenwicht tussen werk en privéleven. Daarom heeft de bank het vaderschapsverlof met 5 dagen verlengd bovenop de wettelijke periode, en kent ze naast het traditionele verlof ook verlofdagen toe voor kinderopvang bij ziekte. Ten slotte is er het platform Ma bonne fée voor ouders en toekomstige ouders dat diensten aanbiedt om hen te begeleiden en te ondersteunen op alle momenten van het ouderschap.

“Wanneer we het hebben over professionele gelijkheid van vrouwen en mannen, worden we met twee problemen geconfronteerd: we leven in een illusie van gelijkheid en beperken ons vaak tot ongelijkheden ten gunste van vrouwen. De uitdaging bestaat erin deze illusie te doorbreken en de mannen te doen inzien dat het onderwerp hen aanbelangt en dat zij er alles bij te winnen hebben. Sommige medewerkers hebben de neiging dit probleem te bagatelliseren, terwijl uit onze interne diagnoses juist blijkt dat er behoefte is om erover te praten en actie te ondernemen”, verduidelijkt Virginie RENON.

De integratie van jongeren in de arbeidswereld en het regelen van het einde van de loopbaan.

Vanaf de leeftijd van 58 jaar, voor de overgang tussen beroepsleven en pensioen, worden aan de medewerker twee regelingen aangeboden: deeltijds werk of eindeloopbaanverlof. Dit biedt ervaren werknemers de mogelijkheid om hun functie en werktijd aan te passen zonder dat ze dit hoeven te verantwoorden, met minder gevolgen voor hun loon.

Deze werknemers kunnen er ook voor kiezen om vóór hun pensionering een competentiemecenaatuit te voeren, om de vaardigheden uit hun beroepsleven over te dragen aan een vereniging die dat nodig heeft.

Crédit Coopératif zet zich ook in voor de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Zo worden elk jaar 80 stagiairs aangeworven en een honderdtal jongeren krijgt elke zomer een job van één tot drie maanden. Sommige van hen komen uit prioritaire stadswijken (QPV’s) of hebben een handicap, om diversiteit te bevorderen. Ten slotte biedt Crédit Coopératif elk jaar stageplaatsen aan voor middelbare scholieren in partnerschap met middelbare scholen in prioritaire onderwijsdomeinen (REP en REP+).

De sociale voetafdruk voortdurend evalueren.

Crédit Coopératif heeft onlangs zijn sociale voetafdruk kunnen evalueren. De resultaten zijn gepubliceerd op de benchmarksite Mixity(die u hier kunt ontdekken). Het gaat om een evaluatie van de professionele gelijkheid, het beleid voor de integratie van jongeren en ouderen en het behoud van mensen met een handicap in het bedrijf. De resultaten stelden de bankgroep in staat uitdagingen aan het licht te brengen die tot dusver niet geïdentificeerd waren. “Voor veel mensen worden religie in het arbeidsleven en het welzijn van LGBT-personen op het werk niet als professionele uitdagingen gezien, omdat ze in de eerste plaats een persoonlijke aangelegenheid zijn. Het is echter duidelijk dat alles met elkaar samenhangt: zich slecht voelen op het werk kan soms verband houden met een persoonlijke situatie die niet gekend is en/of niet wordt begrepen.”. Crédit Coopératif heeft daarom besloten in de komende maanden te werken aan multiculturalisme en de inclusie van LGBT-personen.