Een diversiteits- en inclusiebeleid formaliseren in een ziekenhuis, dat kan!

De Europa Ziekenhuizen zijn een ziekenhuiscomplex dat als referentie geldt voor Brussel en omstreken.

In 2019 hebben zij met Actiris een globaal diversiteitsplan gesloten. In het kader daarvan worden 13 acties ondernomen op het gebied van aanwerving, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering. Als de eindevaluatie van het plan in 2022 positief uitvalt, zouden de Europa Ziekenhuizen het eerste ziekenhuis in Brussel zijn dat het diversiteitslabel krijgt!

Gesprek met Dorien De Man, opleidingsattachee en coördinatrice van het diversiteitsplan.

Diagnose en uitdagingen voor de gezondheidssector

De Europa Ziekenhuizen stellen vast dat de diversiteit van de Brusselse bevolking weliswaar over het algemeen tot uiting komt op het niveau van het personeel, maar veel minder zichtbaar is op alle niveaus van de hiërarchie.

Ook andere veel voorkomende verschijnselen in de sector van de gezondheidszorg worden er waargenomen:

  • De beroepen in de gezondheidszorg worden overwegend door vrouwen uitgeoefend
  • In bepaalde functies is er een concentratie van personen van een specifieke afkomst (etnostratificatie)

Bovendien kunnen culturele verschillen een bron van conflicten in teams zijn.

Begrijpen alvorens te handelen

Zich bewust van deze verschillende uitdagingen traden de Europa Ziekenhuizen in 2019 toe totde werkgroep voor diversiteitsbeheer in de sector van de gezondheidszorg; deze werkgroep werd door BRUXEO opgericht om samen na te denken over dit thema.

Op basis van deze ervaring hebben de Europa Ziekenhuizen zich vervolgens tot Actiris gewend om hun actieplan concreet uit te werken.

ACT !

In vacatures vermelden dat we een actief diversiteitsbeleid voeren is een sterke stimulans

Om kandidaten uit de verschillende doelgroepen aan te trekken, nemen de Europa Ziekenhuizen in hun vacatures de volgende zin op:

“Diversiteit in al haar dimensies is een kernwaarde voor de Europa Ziekenhuizen. Wij geloven dat geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging of handicap elementen zijn die onze individualiteit en de kracht van onze teams uitmaken.”

“Zo kunnen de verschillende doelgroepen solliciteren zonder vrees voor hun eigen vooroordelen die hen zouden doen geloven dat ze bij ons niet in dienst kunnen worden genomen”, legt Dorien uit.

Doeltreffend communiceren over ons engagement betekent dat we rekening houden met de kenmerken van ons doelpubliek

De Europa Ziekenhuizen hebben nagedacht over innovatieve manieren om intern te communiceren over hun engagement ten aanzien van diversiteit en inclusie met als doel het personeel ertoe te bewegen dat het daarbij aansluit.

  • Creatie van een digitale ruimte om van gedachten te wisselen over diversiteits- en inclusiekwesties: er is een speciaal e-mailadres voor diversiteit gecreëerd, waarop iedereen zijn gedachten, ideeën en suggesties over genomen of te nemen diversiteitsacties kwijt kan.

“Het is een positieve ruimte waar de werknemers bepaalde zaken met elkaar kunnen delen. Dit mag echter niet in de plaats komen van de aanwezigheid en opleiding van een vertrouwenspersoon die gemachtigd is om beledigende of zelfs discriminerende handelingen en opmerkingen te voorkomen en erop te reageren”, benadrukt Dorien.

De Europa Ziekenhuizen stellen echter vast dat communicatie die enkel langs elektronische weg verloopt slechts een beperkte impact heeft, daar ze geen rekening houdt met de diversiteit van de profielen en hun gebruik van digitale middelen. Daarop werd besloten om een niet-digitale communicatiecampagne op te zetten:

  • Het is de bedoeling dat elke werknemer een herbruikbare fles krijgt met het eigen diversiteitslogo van de Ziekenhuizen. Tegelijk met het uitdelen van de flessen zal er mondelinge informatie worden verstrekt over het lopende diversiteitsplan. Bij de fles wordt ook een flyer gevoegd met uitleg over het diversiteitsplan.

Deze actie zal de 2.100 werknemers en artsen van de Europa Ziekenhuizen rechtstreeks bereiken.

Succesvolle implementatie van uw diversiteitsbeleid

Bewustmaking alvorens te handelen

Alvorens verandering teweeg te brengen, is het belangrijk te begrijpen waarom verandering noodzakelijk is. Zoals vaak het geval is, leidt een enge kijk op diversiteit (bv. beperkt tot afkomst) ertoe dat men zich afvraagt of een diversiteitsplan wel nodig is: “We zijn toch al een divers team!”». Daarom wordt er gewerkt aan een betere bezinning en bewustmaking van het personeel over het diversiteitslexicon (wat betekent diversiteit voor de Europa Ziekenhuizen? Wat is een stereotype? Wat betekent onbewuste vooringenomenheid?). De gegeven sessies zijn een echt succes: “We krijgen zeer positieve feedback over de bewustmakingssessies en dus hebben we besloten ze op te nemen in de opleiding van elke nieuwe persoon die in het team komt”, zegt Dorien.

De verschillende actoren betrekken bij de ontwikkeling van het diversiteits- en inclusiebeleid

Een van de succesfactoren van het diversiteitsbeleid van de Europa Ziekenhuizen is de betrokkenheid van de verschillende actoren van de instelling. Er is een werkgroep diversiteit opgericht om de voortgang van de acties te volgen, met vertegenwoordigers van de directie en het personeel. “Het plan leeft op alle niveaus van de Europa Ziekenhuizen en dat is een belangrijke succesfactor”, benadrukt Dorien.